Living the Future: อัพเดทข่าวเทคโนโลยีทุกสัปดาห์

Living the Future: อัพเดทข่าวเทคโนโลยีทุกสัปดาห์

Living the Future รายการที่พูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลกับการใช้ชีวิต
ตอนนี้จะมีการอัปเดตข่าวเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังนี้ครับ
  • เล่าประสบการณ์การโอนเงินระหว่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ
  • ข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจในช่วงนี้
  • Starlink for Yacht / Oil Rig
  • HomePod reborn 2023
  • Netflix Spatial Audio
  • GPU Audio

Back to blog