News

Use this section to provide a description of your blog.

แทบเลตสำหรับการอ่านและเขียนจดบันทึก จุดแตกต่างจากแทบแลตทั่วไป คือความเป็นจอภาพแบบ e-Ink ที่ถนอมสายตาให้ความรู้สึกเหมือนกระดาษจริง ๆ
Read more
แทบเลตสำหรับการอ่านและเขียนจดบันทึก จุดแตกต่างจากแทบแลตทั่วไป คือความเป็นจอภาพแบบ e-Ink ที่ถนอมสายตาให้ความรู้สึกเหมือนกระดาษจริง ๆ
Read more